ရှမ်း​ ကီး​ဘုတ်များ​ Shan Keyboards

ဝိဇ္ဇာဟာ စံသတ်မှတ်ထား​သည့်​ ြမန်မာကီး​ဘုတ်များ​အြပင် ရှမ်း​ေဒသိယဘာသာစကား​ကိုလဲ အ​ေထာက်အကူြပု​ေပး​တယ်။ရှမ်း​စာ​ေြပာင်း​ဖို့​ကို ကီး​ဘုတ်လက်ကွက်စနစ်ကို သံုး​ြပီး​ ​ေြပာင်း​နိုင်ပါတယ်။ ရှမ်း​စာ​ေြပာင်း​ဖို့​ ဝိဇ္ဇာ icon ​ေပါ် နှိပ်ြပီး​ "Typing” ကို​ေရွး​ပါ။ ြပီး​ေတာ့​ "ရှမ်း​စာ” ကို​ေရွး​ပါ။

အခု​ေလာ​ေလာဆယ်မှာ​ေတာ့​ Yunghkio ကီး​ဘုတ်တစ်ခုတည်း​သာ ​ေထာက်ပံ့​ထား​တယ်။

No Response to "ရှမ်း​ ကီး​ဘုတ်များ​ Shan Keyboards"

Post a Comment