ဝိဇ္ဇာ ပ​ေရာဂျက်သို့​ ဆက်သွယ်ြခင်း​ Contacting the Wait Zar Team

ဝိဇ္ဇာနှင့်​ပတ်သက်ြပီး​ အကူအညီလိုအပ်လျင် ြဖစ်​ေစ၊​သို့​မဟုတ် အြကံြပုချက်များ​ ​ေပး​ပို့​လိုလျင်ြဖစ်​ေစ ​ေအာက်ပါလိပ်စာမှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
http://www.waitzar.com/contactus.py

1 Response to ဝိဇ္ဇာ ပ​ေရာဂျက်သို့​ ဆက်သွယ်ြခင်း​ Contacting the Wait Zar Team

May 21, 2018 at 2:06 AM

မဂၤလာပါ
ကြၽန္ေတာ္ရဲ ဒီError ေလးဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ရွင္းျပေပးပါ ခင္ဗ်ာ
အၾကေငာ္း ဂ^ ဒီလုိေတြဖျစ္ ေနပါတယ္

Post a Comment