ြမန်မာ ၃ Myanmar 3

ြမန်မာ၃ဟာ ြမန်မာ အန်အဲလ်ပီ သု​ေတသန (Myanmar Unicode and NLP Research Center) အဖွဲ့​မှ ထုတ်တဲ့​ ​ေလး​စား​စရာ package တစ်ခု ြဖစ်တယ်။ ကီး​ဘုတ်ခလုတ် အ​ေနအထား​မှာ "home keys”(ပင်မ ကီး​ဘုတ်ခလုတ်များ​) နဲ့​ ပိုမို နီး​ကပ်​ေအာင် အက္ခရာ​ေတွကို ​ေရွ့​ထား​ပါတယ်။
(ပင်မကီး​ဘုတ်ခလုတ်များ​ ဆိုတာက သင့်​လက်​ေချာင်း​များ​နဲ့​ လက်လှမ်း​မှီတဲ့​ေနရာမှာ ရှိတဲ့​ ခလုတ်​ေတွကို ​ေြပာတာပါ။) တိုင်း​ရင်း​သား​စာလံုး​များ​မှ အက္ခရာအနည်း​ငယ်ကို ထပ်ထည့်​ထား​ပါတယ်။ တချို့​ ရှုပ်​ေထွး​တဲ့​ အက္ခရာ​ေတွကို​ေတာ့​ ဖယ်ြဖုတ်ထား​ပါတယ်။

ဥပမာ- ကင်း​စီး​ ရိုက်မယ်ဆိုရင် "ifF” လို့​ ရိုက်ရပါမယ်။

​ေအာက်တွင် ြမန်မာ ၃ ကီး​ဘုတ်ခလုတ်အ​ေနအထား​ ပံုစံ ကို ​ေဖာ်ြပထား​ပါတယ်။ သတိရမည့်​အချက်မှာ အက္ခရာတစ်လံုး​ကို ထပ်ပီး​တင်ချင်ရင် "င်” လိုမျိုး​ ထပ်တင်အက္ခရာ ကို ရိုက်ဖို့​ "F” ကို ရိုက်ရပါမယ်။ ြပီး​ရင် ​ေအာက်ကခံမယ့်​ အက္ခရာကို ရိုက်ရပါမယ်။ ြမန်မာ၃ မှာ ကင်း​စီး​ထပ်တဲ့​ ကိစ္စဟာ မိုင်ဝင်း​ ၂.၂ မှာ ကင်း​စီး​ထပ်တာနဲ့​ ​ေြပာင်း​ြပန်ြဖစ်ပါတယ်။


ြမန်မာ ၃ အတွက်စာရိုက်သည့်​ အစီအစဉ်မှာ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ြဖစ်တယ်။

ေ + ြ + က + --င်္ + ျ + ာ + း

No Response to "ြမန်မာ ၃ Myanmar 3"

Post a Comment