ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ Zawgyi-One

​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ ကီး​ဘုတ် ဟာ ြမန်မာစာရိုက်တဲ့​ နည်း​လမ်း​ေတွထဲမှာ နာမည်အြကီး​ဆံုး​ နည်း​လမ်း​တစ်ခုြဖစ်တယ်။ ၎င်း​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ ကီး​ဘုတ် ကို ပလန်း​နက် ြမန်မာ (Planet Myanmar)မှာ သံုး​တဲ့​ ကီး​ဘုတ်ဗား​ရှင်း​ကို အ​ေြခခံ ထား​တာပါ။ ပလန်း​ြမန်မာကီး​ဘုတ်စနစ်မှာ ​ေနာက်ထပ် ကီး​ဘုတ်ခလုတ်​ေတွ နှိပ်ဖို့​ကို "~” ကို သံုး​ရပါတယ်။ (သတိြပုရန်မှာ လက်ရှိ​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ဗား​ရှင်း​တွင် အက္ခရာများ​ ရိုက်ရန် Ctrl+Shift ကို မသံုး​ရပါ။ ၎င်းအစား​ "~”+Shift ကို သံုး​ရ​ေပမည်။)

ဝိဇ္ဇာမှာ အတူပါလာတဲ့​ ​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ ဗား​ရှင်း​မှာ အက္ခရာ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​အတွက် အလိုအ​ေလျာက် ြပင်ဆင်​ေပး​တဲ့​စနစ်တစ်မျိုး​(auto-correction)ကို ထည့်​ထား​ပါတယ်။ ဒါ​ေြကာင့်​ "ြ" (ရရစ်) ဆိုတာကို ရိုက်ချင်တဲ့​အခါ "j” ဆိုတာကိုပဲ ရိုက်လိုက်ရံုသာ ြဖစ်တယ်။ ဝိဇ္ဇာက ၎င်း ရရစ်မှာ သံုး​လိုက်တဲ့​ ဗျည်း​အက္ခရာ​ေပါ် မူတည်ြပီး​ ရရစ် အြကီး​ (သို့​မဟုတ်) အ​ေသး​ကို ​ေြပာင်း​ေပး​သွား​ပါလိမ့်​မယ်။

​ေအာက်တွင် ​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ ကီး​ဘုတ်အတွက် ကီး​ဘုတ်ဒီဇိုင်း​အ​ေနအထား​ကို ​ေဖာ်ြပထား​ပါတယ်။ ရိုး​ရိုး​လက်တန်း​ရိုက်(Default)လို့​ရတဲ့​ အက္ခရာများ​ကို အမည်း​ေရာင်စာလံုး​များ​ြဖင့်​ ​ေဖာ်ြပထား​ပါတယ်။ အြပာ​ေရာင်နဲ့​ အက္ခရာများ​ကို Shift နဲ့​ တွဲရိုက်ရမှာ ြဖစ်တယ်။ လ​ေကွး​ပံုစံသ​ေကင်္တ(Tilde)ဟာ အနီ​ေရာင် အက္ခရာများ​ ရိုက်ရာမှာသံုး​ပါတယ်။ ခရမ်း​ေရာင်အက္ခရာများ​ကို ရိုက်ရန် Shift+Tilde တွဲနှိပ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ သတိြပုရမည့်​အချက်မှာ ၎င်း​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ ကီး​ဘုတ်ဒီဇိုင်း​အ​ေနအထား​ရုပ်ပံုထဲတွင် မူလသံုး​(Default) အက္ခရာများ​ြဖစ်တဲ့​ English-US အက္ခရာများ​ကို ​ေနရာမဆံ့​ေတာ့​၍ မ​ေဖာ်ြပထား​ပါ။

​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ အတွက်စာရိုက်သည့်​ အစီအစဉ်မှာ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ြဖစ်တယ်။


ေ+ ြ+ က + င် +ျ +ာ +း​

No Response to "ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ Zawgyi-One"

Post a Comment