ဤလမ်း​ညွှန်ကို ဖတ်သင့်​သူများ​

ဒီလမ်း​ညွှန်ဟာ ဝိဇ္ဇာ​ေဆာ့​ဖ်ဝဲကို အသံုး​ြပုသူများ​ အတွက် ြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့​သင်ဟာ Developer တစ်​ေယာက် သို့​မဟုတ် Advanced user တစ်​ေယာက်ြဖစ်ခဲ့​​မယ်​ဆိုရင် ဝိဇ္ဇာ ပ​ေရာဂျက် ဝက်ဘ်​​ဆိုက်မှာ​ရှိတဲ့​ WaitZar Hacker's Guide က​ ရယူ​ဖတ်ရှု အသံုး​ြပု​နိုင်ပါ​တယ်။

No Response to "ဤလမ်း​ညွှန်ကို ဖတ်သင့်​သူများ​"

Post a Comment