ြမန်မာစကား​လံုး​များ​ ရိုက်နှိပ်ြခင်း​ Typing Words in Myanmar

စကား​လံုး​တစ်လံုး​ကို ရိုက်ဖို့​အတွက် အဲဒီ စကား​လံုး​ရဲ့​ ြမန်မာအသံထွက် အတိုင်း​ အဂင်္လိပ်လို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ စကား​လံုး​ အများ​စုအတွက် ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတာ သင့်​အ​ေနနဲ့​ အလွယ်တကူပဲ မှန်း​ဆနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ “ကို” ဆိုတဲ့​စာလံုး​ကို ရိုက်ဖို့​အတွက် “k” ကိုအရင်ရိုက်ြပီး​ “o” ကို ဆက်ရိုက်လိုက်ပါ။ ​ေအာက်မှာြပထား​တဲ့​ ပံုအတိုင်း​ ြမင်ရပါလိမ့်​မယ်။
သင့်​အ​ေနနဲ့​ အခုြမင်​ေနရတဲ့​ ဝင်း​ဒိုး​ကို အဆင်​ေြပတဲ့​ေနရာ ပို​ေကာင်း​တဲ့​ ​ေနရာတစ်ခုကို ဆွဲယူ​ေရွှ့​ေြပာင်း​ ထား​နိုင်ပါတယ်။ ကီး​ဘုတ်မှ “space” သို့​မဟုတ် “enter” ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် အစိမ်း​ေရာင်ြဖစ်​ေနတဲ့​ စာလံုး​ကို ​ေရွး​သွား​မှာပါ။ တြခား​စာလံုး​ကို ​ေြပာင်း​ေရွး​ချင်တယ်ဆိုရင် ကီး​ဘုတ်က “left” သို့​မဟုတ် “right” ခလုတ်​ေတွကို သံုး​ြပီး​ ​ေရွး​နိုင်ပါတယ်။

အဲဒီစာလံုး​ေတွ ​ေအာက်က နံပါတ်​ေတွက​ေတာ့​ သက်ဆိုင်တဲ့​ စာလံုး​ကို အလွယ်နှိပ်နိုင်ဖို့​အတွက် shortcuts ​ေတွြဖစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ - နံပါတ် “2” ကိုနှိပ်ရင် “ကိုယ်” ကို ​ေရွး​ပါလိမ့်​မယ်။). “escape” ခလုတ်ကို နှိပ်ရင် လက်ရှိ​ေရွး​ထား​တဲ့​ စာလံုး​ကို ​ေရွး​မှာ မဟုတ်​ေတာ့​ပါဘူး​။ “space”, “enter” သို့​မဟုတ် ဂဏန်း​တစ်ခုခုကို နှိပ်ြပီး​တဲ့​ အခါ “sentence window” ကိုြမင်​ေနရဆဲ ဆိုတာ သတိြပုမိ ပါလိမ့်​မယ်။


အခုြမင်​ေနတဲ့​ ဝင်း​ဒိုး​ေလး​ကို Sentence Window လို့​ပဲ အမည်​ေပး​ရ​ေအာင်။ ဒီဝင်း​ဒိုး​ေလး​က ကျွန်​ေတာ်တို့​ ရိုက်လိုက်တဲ့​စာ​ေတွကို စုစည်း​လက်ခံတဲ့​ အလုပ်ကို လုပ်​ေပး​ပါတယ်။ြပီး​ေတာ့​ စာလံုး​ေတွကို စုစည်း​ြပီး​ အလွယ်တကူ ြပင်ဆင်နိုင်တဲ့​ စကား​စု (phrases)​ေတွ အြဖစ်​ေြပာင်း​ေပး​တဲ့​ အလုပ်ကိုလည်း​ လုပ်​ေပး​ပါတယ်။ ဒီ့​အြပင် စာလံုး​တစ်လံုး​ကို ရိုက်လိုက်တဲ့​ အချိန်မှာ ဘယ်လို ြမန်မာစာလံုး​ ြဖစ်နိုင်သလဲ ဆိုတာကို ခန့်​မှန်း​ေပး​တဲ့​ အလုပ်ကိုလည်း​ လုပ်ပါတယ်။
ဥပမာ - “pat” — လို့​ ရိုက်လိုက်မယ် ဆိုရင် ခန့်​မှန်း​ေပး​မယ့်​ စကား​လံုး​ေပါင်း​ "ဂ" လံုး​ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ခန့်​မှန်း​ေပး​တာက ကျွန်​ေတာ်တို့​ ရိုက်ခဲ့​တဲ့​ စကား​လံုး​သံုး​လံုး​ကို အ​ေြခခံြပီး​ ခန့်​မှန်း​ေပး​တာပါ။ တကယ်လို့​ ဝိဇ္ဇာက စာလံုး​ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ခန့်​မှန်း​ေပး​နိုင်ခဲ့​တယ် ဆိုရင် အဲဒီစာလံုး​က ပထမဆံုး​ေနရာမှာ ​ေပါ်​ေနပါလိမ့်​မယ်။ အဲဒီလို လိုချင်တဲ့​စာလံုး​ကို ြမင်​ေနရတဲ့​ အချိန်မှာ ကီး​ဘုတ်က Space ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရံုပါပဲ။ တြခား​ arrow (သို့​) number keys ဘယ်ခလုတ်ကိုမှ နှိပ်ဖို့​ မလိုပါဘူး​။

Sentence window တစ်ခုတည်း​ကိုပဲ ြမင်​ေနရတဲ့​ အချိန်မှာ​ေတာ့​ ​ေအာက်မှာ ​ေဖာ်ြပထား​တဲ့​ ခလုတ်​ေတွကို သံုး​နိုင်ပါတယ်။
left/right ခလုတ်​ေတွကို နှိပ်ရင် Cursor (အနက်​ေရာင်လိုင်း​) ​ေလး​ေနရာ​ေရွ့​သွား​ပါမယ်။ တစ်ခါနှိပ်ရင် စကား​လံုး​တစ်လံုး​ (Word) စာ​ေရွ့​ပါတယ်။ (စာလံုး​တစ်လံုး​ (letter) စာမဟုတ်ပါဘူး​။)
စာလံုး​တစ်လံုး​ကို နှိပ်လိုက်ရင် စကား​လံုး​တစ်လံုး​ အသစ်စပါမယ်။ အဲဒီစကား​လံုး​ဟာ လတ်တ​ေလာ Cursor ရှိ​ေနတဲ့​ ​ေနရာမှာ​ေပါ်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
“backspace” (သို့​) “delete” ခလုတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရင် cursor ရဲ့​ ​ေရှ့​/​ေနာက်မှာရှိတဲ့​ စာလံုး​ေတွကို ဖျက်​ေပး​ပါမယ်။ ​ေတာ်ရံု စာလံုး​အမှား​ေတွကို တကယ်မ​ေပါ်ခင်မှာ အလွယ်တကူ ြပင်နိုင်ပါလိမ့်​မယ်။
ဂဏန်း​ (0-9) ​ေတွကိုနှိပ်ရင် Sentence Window မှာသက်ဆိုင်တဲ့​ ြမန်မာဂဏန်း​ (၀-၉) ​ေတွ ​ေပါ်လာပါလိမ့်​မယ်။
သ​ေကင်္တ ခလုတ်​ေတွကို နှိပ်ရင် သက်ဆိုင်တဲ့​ သ​ေကင်္တ​ေတွ ​ေပါ်လာပါလိမ့်​မယ်။ ပံုမှန်အသံုး​ြပု​ေနတဲ့​ နည်း​လမ်း​အတိုင်း​ ရိုက်နိုင်​ေအာင် လုပ်ထား​တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ​ေအာက်ပါ သ​ေကင်္တများ​ကို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
`~!@#$%^&*()-_=+[{]}\|;:'\"<>/?
“Enter” ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တဲ့​ အခါ Sentence Window မှာရှိ​ေနတဲ့​ စာ​ေတွကို လတ်တ​ေလာ ကိုယ်အသံုး​ြပု​ေနတဲ့​ (ဥပမာ - Microsoft Word) ပရိုဂရမ်​ေပါ်မှာ တကယ် "​ေရး​ေပး​" ပါလိမ့်​မယ်။
တကယ်လို့​ "Cursor" က ရိုက်​ေနတဲ့​စာတန်း​ရဲ့​ အဆံုး​မှာ ရှိ​ေနမယ်ဆိုရင် “Space” ကို နှိပ်တာဟာ “Enter” ကိုနှိပ်တဲ့​အတိုင်း​ အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်​မယ်။ စာတန်း​အဆံုး​မှာ မဟုတ်ခဲ့​ရင် “space” ကိုနှိပ်တဲ့​အခါ “right” arrow key ကိုနှိပ်တဲ့​ အတိုင်း​ အလုပ်လုပ်ပါမယ်။
“,” သို့​ “.” ကိုရိုက်ရင် စာတန်း​တစ်ခုလံုး​ကို "​ေရး​ေပး​" ပါလိမ့်​မယ်။ အဆံုး​မှာ “၊​” သို့​ “။” ကို ထည့်​ေပး​ပါလိမ့်​မယ်။
“F1” ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Virtual Keyboard တစ်ခုကိုြမင်ရပါမယ်။ အဲဒီကီး​ဘုတ်ကို သံုး​ြပီး​ သင်ရိုက်ချင်တဲ့​ စာ​ေတွကို ြမန်မာအသံထွက်နဲ့​ အဂင်္လိပ်လို တစ်လံုး​ချင်း​ ရိုက်သွား​နိုင်ပါတယ်။

No Response to "ြမန်မာစကား​လံုး​များ​ ရိုက်နှိပ်ြခင်း​ Typing Words in Myanmar"

Post a Comment