စာရိုက်ထည့်​သည့်​နည်း​လမ်း​များ​ Typing Options

ဗား​ရှင်း​ ၁.၈ မှာတုန်း​ကတည်း​က ဝိဇ္ဇာဟာ စာရိုက်သွင်း​ဖို့​ Burglish ကီး​ဘုတ်နဲ့​ Key Magic ကီး​ဘုတ်​ေတွပါဝင်တဲ့​ လက်ကွက်စနစ်အမျိုး​မျိုး​ကို ​ေထာက်ပံ့​ေပး​ခဲ့​တယ်။ စာရိုက်သွင်း​ဖို့​လက်ကွက်စနစ်ကို အဂင်္လိပ်အက္ခရာမှ ဗမာစကား​လံုး​ကို ​ေြပာင်း​လဲ​ေပး​တဲ့​နည်း​ြဖစ်တယ်။

စာရိုက်သွင်း​ဖို့​ default လက်ကွက်စနစ်ဟာ (Section 3) မှာ ​ေဖာ်ြပခဲ့​တဲ့​ "Wait Zar” ြဖစ်တယ်။ အခု ဒီ Section မှာ​ေတာ့​ စာရိုက်သွင်း​ဖို့​တြခား​လက်ကွက်စနစ်များ​ကို​ေဖာ်ြပပါမယ်။ စာရိုက်သွင်း​ဖို့​လက်ကွက်စနစ်အသစ် ​ေြပာင်း​ဖို့​အတွက် ဝိဇ္ဇာ icon ​ေပါ်ကို နှိပ်လိုကြပီး​ "Typing” ကို​ေရွး​လိုက်ပါ။ အဲဒီလို​ေရွး​လိုက်တဲ့​အခါ စာရိုက်ဖို့​လက်ကွက်စနစ်များ​ကို​ေဖာ်ြပ​ေပး​လိမ့်​မယ်။ သင် ြကိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုကို​ေရွး​လိုက်ပါ။

ကီး​ဘုတ်​ေတွအား​လံုး​ထား​မယ်ဆိုရင် အ​ေကာင်း​ဆံုး​ြဖစ်ရသည့်​အချက်က​ေတာ့​ သင် နှစ်သက်ရာ စာရိုက်သွင်း​သည့်​နည်း​လမ်း​(Input method)ကို သင်လိုချင်တဲ့​ေဖာင့်​ကိုြပန်ထုတ်​ေပး​တဲ့​စနစ်(Output encoding) နဲ့​ နှိုင်း​ယှဉ် ​ေရာစပ် အသံုး​ြပုနိုင်တယ်။

ဒါ​ေြကာင့်​ ​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ကီး​ဘုတ်ပံုစံ ကို ပိုမို နှစ်သက်ြပီး​ Padauk လိုမျိုး​ ယူနီကုတ်​ေဖာင့်​နဲ့​ စာ​ေပါ်ချင်ရင် ယူနီကုတ်ရိုက်ဖို့​ လက်ကွက်ပံုစံအသစ်ကို ထပ်​ေလ့​လာစရာမလိုပဲ "input method”(စာရိုက်သွင်း​သည့်​နည်း​လမ်း​)​ေနရာမှာ “Zawgyi-One Keyboard” (​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ကီး​ဘုတ်) ကို ​ေရွး​ေပး​ြပီး​ “Encoding”(စာ​ေဖာ်စနစ်)​ေနရာမှာ“Unicode”(ယူနီကုတ်)ကို ​ေရွး​လိုက်ရံုသာြဖစ်တယ်!

မှတ်ချက်။ ​ေလာ​ေလာဆယ်မှာ​ေတာ့​ အ​ေထာက်အကူြပု ကီး​ဘုတ်(Help Keyboard')အတွက် စာရိုက်ထည့်​သွင်း​စနစ်ကို ​ေြပာင်း​လဲဖို့​ မြဖစ်နိုင်ပါ။ ​ေနာက်ပိုင်း​ထွက်မည့်​ ​ေဆာ့​ဝဲလ်တွင် ၎င်းစနစ်ကို ​ေြပာင်း​လဲ​ေပး​မယ်။

No Response to "စာရိုက်ထည့်​သည့်​နည်း​လမ်း​များ​ Typing Options"

Post a Comment