ြမန်မာမှ အဂင်္လိပ်သို့​ ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ Switching from Myanmar to English

ဝိဇ္ဇာဟာ ပထမဆံုး​ “English” mode နဲ့​ စတင်ပါလိမ့်​မယ်။ အဲဒီအ​ေြခအ​ေနက​ေန ြမန်မာလိုြဖစ်​ေအာင် ​ေြပာင်း​လဲဖို့​ ကီး​ဘုတ်က “Ctrl” ခလုတ်ကို ဖိထား​ြပီး​၊​ “Shift” ခလုတ်ကို ထပ်နှိပ်ပါ။ “Myanmar” mode ကို ​ေြပာင်း​သွား​ ပါလိမ့်​မယ်။ ​ေပါ်​ေနတဲ့​ “ENG” ဆိုတဲ့​ ပံု​ေလး​ကအခုအချိန်မှာ “ြမ” အြဖစ် ​ေြပာင်း​သွား​တာကိုလည်း​ ြမင်ရပါလိမ့်​မယ်။ အခုအချိန် ြမန်မာ က​ေန အဂင်္လိပ် လက်ကွက် ြပန်​ေြပာင်း​ချင်တယ်ဆိုရင် “Ctrl” ကိုနှိပ်ထား​ြပီး​ “Shift” ကိုထပ်နှိပ်လိုက် ရပါမယ်။

ဝိဇ္ဇာရဲ့​ စွမ်း​ေဆာင်ရည်များ​ အား​လံုး​ကို “Myanmar” mode မှာပဲ အသံုး​ြပုနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ “English” mode ကို​ေြပာင်း​ရတဲ့​ တစ်ခုတည်း​ေသာ အချက်က​ေတာ့​ ဝိဇ္ဇာစနစ်ကို ခဏတာ ရပ်တန့်​ေစဖို့​ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရပ်တန့်​ လိုက်တဲ့​အခါ ကျွန်​ေတာ်တို့​အ​ေနနဲ့​ Windows shortcut keys များ​ကို ပံုမှန်အတိုင်း​ြပန်လည် အသံုး​ြပုနိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။

No Response to "ြမန်မာမှ အဂင်္လိပ်သို့​ ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ Switching from Myanmar to English"

Post a Comment