အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့်​ ရိုက်နှိပ်ြခင်း​ - Romanisation

ဝိဇ္ဇာစနစ်ရှိ အချို့​စကား​လံုး​များ​မှာ များ​စွာအဓိပ္ပါယ် မရှိသလို ြဖစ်​ေနတတ်သည်။ ဥပမာ - “ဆ” ကို ရိုက်မည်ဆိုလျှင် “sa” ဟု ရိုက်၍မရဘဲ “ssa” ဟု ရိုက်မှ ရ​သည်။ အမှန်​တကယ်​အား​ြဖင့်​ ဝိဇ္ဇာ၏ Romanisation စနစ်မှာ အလွယ်တကူ ​ေလ့​လာ​နိုင်​ေစရန် ဖန်တီး​​ထား​ြပီး​ တစ်ချိန်တည်း​​မှာပင် ကျွမ်း​ကျင်သူများ​ကို လျှင်ြမန်စွာ စာရိုက်​နိုင်ခွင့်​ ရ​ေစ​သည်။ ဤအ​ေြကာင်း​အရာ အ​ေသး​စိတ်​ရှင်း​လင်း​ချက်​ကို ​ေအာက်ပါ​အင်တာနက် လိပ်စာ​တွင် ဖတ်ရှု​နိုင်သည်။

http://www.waitzar.com/instructions.py

ထို့​ြပင် စာရိုက်သည့်​အခါ လျှင်ြမန်​ေစရန် အတွက် အြမန်နည်း​ (Shortcut) နှစ်ခုကိုလည်း​ ဝိဇ္ဇာတွင် ဖန်တီး​ေပး​ထား​သည်။

● “aung” ဟူ​ေသာ စာလံုး​ပါသည့်​ မည်သည့်​ စကား​လံုး​ကို မဆို “g” စကား​လံုး​ြဖင့်​ အတို​ေကာက် ​ေရး​သား​နိုင်သည်။ ဥပမာ - “kaung” ကို “kg” ဟု ရိုက်နိုင်သည်။ “Aung” စကာလံုး​ကိုပင်လျှင် “ag” ဟု ရိုက်နိုင်သည်။

● အကယ်၍ စကား​စု တစ်ခုလံုး​သာလျှင် အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုအြဖစ် ရရှိနိုင်ပါက ထိုအစုအတွက် စာများ​ကို ကွင်း​အတွင်း​ ​ေဖာ်ြပ​ေပး​မည်။ ဥပမာ - “singa” ဟုရိုက်ပါက ဝိဇ္ဇာစနစ်မှ “singapore” ဟု အလွယ်တကူ ခန့်​မှန်း​ေပး​မည် ြဖစ်သည်။

No Response to "အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့်​ ရိုက်နှိပ်ြခင်း​ - Romanisation"

Post a Comment