လိုအပ်ချက်များ​ Requirements

ဝိဇ္ဇာကို Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, နဲ့​ Windows 7 ကွန်ပျူတာ စနစ်များ​မှာ စမ်း​သပ်ထား​ြပီး​ပါြပီ။ အဲဒီ ကွန်ပျူတာစနစ်များ​မှာ ဆိုရင် ဘာြပဿနာမှ မရှိဘဲ အလုပ်လုပ်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။တကယ်လို့​ သင်ဟာ အြခား​ ကွန်ပျူတာစနစ်များ​မှာ(ဥပမာ - Windows Server 2008) အသံုး​ြပု​ေနရင်း​ အမှား​အယွင်း​ေတွ ​ေတွ့​ခဲ့​မယ်ဆိုရင် ကျွန်​ေတာ်တို့​အ​ေနနဲ့​ အ​ေြဖရှာ​ေပး​နိုင်ဖို့​အတွက်

http://code.google.com/p/waitzar/issues/entry

မှာ အဲဒီ ြပဿနာကို ​ေပး​ပို့​အသိ​ေပး​နိုင်ပါတယ်။

ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပုနိုင်ဖို့​ သင့်​မှာဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး​။ ဝိဇ္ဇာကို အင်တာနက်က​ေဖး​ဆိုင် သို့​မဟုတ် စာြကည့်​တိုက်လို ကွန်ပျူတာကို သင့်​စိတ်တိုင်း​ကျ ြပင်ဆင်အသံုး​ြပုလို့​မရနိုင်တဲ့​ ​ေနရာများ​မှာ အလွယ်တကူ အသံုး​ြပုနိုင်​ေအာင် ဒီဇိုင်း​ ြပုလုပ်ထား​တာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအသံုး​ြပုနိုင်ဖို့​ သင့်​မှာ ြမန်မာစာလံုး​(Myanmar Font) ​ေတာင် မလိုအပ်ပါဘူး​။ ြမန်မာစာလံုး​ မရှိ​ေပမယ့်​ သင်ရိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့​ ြမန်မာစာလံုး​ေတွကို ြမင်​ေတွ့​ေနရမှာြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့​ သင့်​အ​ေနနဲ့​ သင်အသံုး​ြပု​ေနတဲ့​ ကွန်ပျူတာမှာ Font ​ေတွကို ထည့်​သွင်း​နိုင်တဲ့​ အ​ေြခအ​ေန ရှိရင်​ေတာ့​ သင်အသံုး​ြပုဖို့​ရည်ရွယ်ထား​တဲ့​ Font တစ်ခုခုကို ထည့်​သွင်း​ အသံုး​ြပုသင့်​ပါတယ်။

ယခုအချိန်မှာ အ​ေထာက်အပံ့​ြပုနိုင်တဲ့​ စာလံုး​ပံုစံ (Font) များ​က​ေတာ့​

● Zawgyi-One
● Win Innwa
● Padauk
● Parabaik
● Myanmar 3
● Ayar
● Yunghkio

သင်ယခုသံုး​ေနတဲ့​ ဝိဇ္ဇာဗား​ရှင်း​မှာ Padauk font ကိုလည်း​ထည့်​သွင်း​ေပး​ထား​ပါတယ်။ သင့်​အ​ေနနဲ့​ ဒီစာမျက်နှာ​ေတွကို အဆင်​ေြပ​ေြပ ြမင်​ေတွ့​နိုင်ဖို့​အတွက် Myanmar3 စာလံုး​ကိုလည်း​ ထည့်​သွင်း​အသံုး​ြပု သင့်​ပါတယ်။.

No Response to "လိုအပ်ချက်များ​ Requirements"

Post a Comment