ပါဌ်ဆင့်​ စကား​လံုး​များ​ Pat-Sint Words

ပါဌ်ဆင့်​ စကား​လံုး​ေတွ
(ဥပမာ - မန္တ​ေလး​) ကို ဝိဇ္ဇာစနစ်မှာ အလွယ်တကူ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆံုး​ စကား​လံုး​ ြဖစ်တဲ့​ “man” ကိုရိုက်ြပီး​တာနဲ့​ Sentence window မှာခန့်​မှန်း​ေပး​ထား​တဲ့​ ​ေရွး​ချယ်စရာ စာလံုး​ေတွ​ေပါ်လာပါြပီ။

အဲဒီက နံပါတ်နှစ်​ေနရာ မန် ကို Arrow key နဲ့​ေရွ့​ ​ေရွး​ြပီး​ Space ကိုနှိပ်ပါ။ “ta” ကိုဆက်ရိုက်ပါ။ အခုအချိန်မှာ ပါဌ်ဆင့်​ စာလံုး​ကို​ေရွး​ဖို့​ ​ေပါ်လာပါြပီ။ အခုအချိန်မှာ Space ကိုမနှိပ်ပါနဲ့​။

ဝိဇ္ဇာက ​ေနာက်ထပ် စာလံုး​တစ်ခုကို ရဲ့​“1” ဘယ်ဘက်မှာ ထပ်ထည့်​ပါလိမ့်​မယ်။ အဲဒီစာလံုး​အသစ်ဟာ အခုအချိန်မှာ ​ေရှ့​ကစာလံုး​ြဖစ်တဲ့​ “man” နဲ့​ေပါင်း​ြပီး​ “manda” ြဖစ်​ေအာင်လုပ်ပါလိမ့်​မယ်။ ဒီအ​ေနအထား​ဟာ အထူး​တလည် လုပ်ရတဲ့​ အလုပ်တစ်ခု ြဖစ်တဲ့​အတွက် “1” key ရဲ့​ဘယ်ဘက်မှာ အထူး​သ​ေကင်္တ “~” key ကို သတ်မှတ်​ေပး​ထား​ ပါတယ်။ ြပီး​ေတာ့​ အခုမှ စသံုး​တဲ့​သူ​ေတွ အတွက် ရှုပ်​ေထွး​မှု မရှိ​ေစဖို့​ “1” ကို default အ​ေနနဲ့​ လုပ်​ေပး​ထား​ပါတယ်။ဆိုလိုတာက “~” key ကိုနှိပ်ြပီး​ မန္တ လို့​ တစ်ခါတည်း​ေရွး​လိုက်နိုင်သလို “left” Arrow key နဲ့​ “1” ကို ​ေရွး​ြပီး​ တစ်ဆင့်​ချင်း​စီ ​ေရွး​နိုင် ပါတယ်။


သင်ြမင်ရတဲ့​ အတိုင်း​ပါပဲ။ “man” ဆိုတဲ့​စကား​လံုး​ဟာ Sentence window ထဲမှာ အနီ​ေရာင်​ေြပာင်း​ြပီး​ “manda” အြဖစ်​ေြပာင်း​ေနြပီ ြဖစ်ပါတယ်။ “space” ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တဲ့​အတွက် ​ေရှ့​မှာရိက်ခဲ့​တဲ့​စာလံုး​ကို ြပင်​ေရး​သွား​တာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပါဌ်ဆင့်​ စကား​လံုး​များ​ အလုပ်လုပ်တဲ့​ ပံုစံအတိုင်း​ ြဖစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာ “space” ကို နှိပ်လို့​ ရပါြပီ။ (“`” ဒါမှမဟုတ် “~” ကိုလည်း​ နှိပ်လို့​ ရပါတယ်။) အခုအချိန်မှာ ကျန်တဲ့​ စာလံုး​ေတွကို ဆက်ရိုက်လို့​ ရပါြပီ။


တကယ်လို့​ သင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် ပါဌ်ဆင့်​ အပိုင်း​ြဖစ်တဲ့​ “manda” စကား​လံုး​ကို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ အ​ေသး​စိတ်ကို Section 4 မှာြကည့်​နိုင်ပါတယ်။

လတ်တ​ေလာ အချိန်မှာ​ေတာ့​ ပါဌ်ဆင့်​ စကား​လံုး​တိုင်း​ကို အခုလို shortcut စကား​လံုး​များ​နဲ့​ ရိုက်လို့​ မရ​ေသး​ပါဘူး​။

No Response to "ပါဌ်ဆင့်​ စကား​လံုး​များ​ Pat-Sint Words"

Post a Comment