ကီး​ဘုတ်ြဖင့်​စာရိုက်ထည့်​ြခင်း​ Keyboard Input

ကျန်တဲ့​ စာရိုက်သွင်း​လက်ကွက်စနစ်များ​ဟာ ဝိဇ္ဇာနဲ့​ မတူပါ။ စကား​လံုး​ေတွအကုန်လံုး​ကို တချိန်ထဲမှာ ရိုက်ရမည့်​အစား​ ဒီ စာရိုက်သွင်း​ လက်ကွက်စနစ်​ေတွမှာ တစ်ြကိမ်ကို ြမန်မာအက္ခရာတစ်လံုး​ကျစီ စာရိုက်လို့​ရပါတယ်။

စကား​လံုး​တစ်လံုး​ ဘယ်​ေတာ့​မှ ​ေရွး​ချယ်စရာမလိုပါ။ ဝါကျြပ ဝင်း​ဒိုး​ေပါ်မှသာ ​ေရွး​လို့​ရမှာြဖစ်တယ်။ ကီး​ဘုတ် ြမှား​ခလုတ်​ေတွကလဲ အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါ။ ကီး​ဘုတ်ြဖင့်​စာရိုက်ရန်အတွက် ကာဆာ(ဝါ) စာရိုက်​ေနရာြပအညွှန်း​( cursor) ကိုအ​ေသ လုပ်ထား​ပါတယ်။

ြမန်မာအက္ခရာတစ်လံုး​ချင်း​စီတွင် မှတ်မိထား​ရမယ့်​ ကီး​ဘုတ်ခလုတ်အတွဲအစပ်တစ်ခုစီ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ ကီး​ဘုတ်ပံုစံသို့​ ​ေြပာင်း​ထား​ခဲ့​ရင်၊​ "ြ”ကို ရိုက်ရန် "j”ကိုနှိပ်ရပါမယ်။ "က”ကိုရိုက်ရန် “u”ကိုနှိပ်ရပါမယ်။ တချို့​ စာလံုး​ေတွကို Shift ကိုသံုး​ြပီး​ ရိုက်ရပါမယ်။ ဥပမာ- “ဇ" ကို ရိုက်ရန် "Shift" နဲ့​ "z" ကိုတွဲြပီး​နှိပ်ရပါမယ်။ တချို့​ ကီး​ဘုတ်များ​တွင် လိုချင်တဲ့​ အက္ခရာ ရဖို့​အတွက်ကို Shift အြပင် အြခား​ ကီး​ဘုတ်ခလုတ်​ေတွကို ရိုက်ရပါတယ်။
ဥပမာ - "ဍ္ဎ" ဆိုတဲ့​ အက္ခရာ ရဖို့​ကို လြခမ်း​ေကွး​ပံုစံသ​ေကင်္တtilde(“~”)ကို နှိပ်ြပီး​ "Shift” ခလုတ်ကို ဖိထား​ြပီး​ “1” ခလုတ်နဲ့​ တွဲရိုက်ရပါမယ်။္က ဆိုတဲ့​ က ပါဉ်ဆင့်​ ရဖို့​ကို "~” ကို “u” နဲ့​တွဲနှီပ်ရပါမယ်။ များ​ေသာအား​ြဖင့်​ ရှုပ်​ေထွး​တဲ့​ ကီး​ဘုတ်ခလုတ် အတွဲအစပ်များ​ကို လူသံုး​နည်း​ြမန်မာအက္ခရာများ​(uncommon Burmese letters) အစုထဲမှာ သီး​သန့်​ထား​ရှိထား​ပါတယ်။

​ေနာက်လာမဲ့​ Section​ေတွမှာ စာရိုက်ပံုနည်း​လမ်း​ တစ်ခုစိအတွက် ရိုက်နှိပ်ရမယ့်​ ကီး​ဘုတ်ခလုတ်​ေတွကို ရှင်း​ြပမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ မှတ်ထား​ရမည်မှာ​ေဖာ်ြပပါ ဥပမာများ​ကို ဝင်း​ဒိုး​စနစ်၏ English-US ဗား​ရှင်း​ြဖင့်​ အသံုး​ြပုထား​တယ်။ ဝင်း​ဒိုး​ရဲ့​ တြခား​ဗား​ရှင်​ေတွ(ဥပမာ-ြပင်သစ်၊​ဆွီဒင်) ကို သံုး​ထား​ပါက ကီး​ဘုတ်​ေပါ်က အက္ခရာများ​အရ စာမရိုက်ပဲ ရိုက်ရမယ့်​ အက္ခရာရှိရာ ကီး​ဘုတ်တည်​ေနရာအရသာ စာရိုက်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

အနည်း​ငယ် ရှုပ်​ေထွး​ေကာင်း​ ရှုပ်​ေထွး​ သွား​ေစလိမ့်​မယ်။ ဒါ​ေပမဲ့​ ကီး​ဘုတ်ခလုတ်အ​ေနအထား​ြပရုပ်ပံု (layout diagram)ကို သွား​ြကည့်​လိုက်ပါက ပိုမို ရှင်း​လင်း​သွား​ပါလိမ့်​မယ်။

​ေနာက်ထပ်သတိထား​ရမယ့်​အချက်တစ်ခုရှိ​ေသး​တယ်။ အဲဒါက​ေတာ့​ြမန်မာအက္ခရာ​ေတွကိုရိုက်ရမယ့်​ စာရိုက်အစီအစဉ်ပဲြဖစ်တယ်။ ဥပမာ- ​ေဇာ်ဂျီဝမ်း​ေဖာင့်​ကိုသံုး​ကာ "သြကင်္န်" ဆိုတဲ့​ စကား​လံုး​တစ်လံုကိုရိုက်ရန် "ojuFef”(သ+ ြ+က+င်+န+်) အတိုင်း​ ရိုက်ရမှာ ြဖစ်တယ်။ မိုင်ဝင်း​၂.၂ကီး​ဘုတ်တွင် "ouFjef” (သ+က+င်+ ြ+န+်) အတိုင်း​ ရိုက်ရမယ်။ Section တစ်ခုချင်း​စီတွင်ဗျည်း​အက္ခရာ(က ကိုနမူနာြပထား​တယ်)၊​ ​ေရှ့​ဆက်အက္ခရာများ​(ြနဲ့​ ​ေ) ၊​ ကင်း​စီး​(င်)၊​ေနာက်ဆက်အက္ခရာအချို့​(ျာ ၊​း​ )တို့​ကို ရိုက်ရန် အစီအစဉ်အမှန်များ​ကို ရှင်း​ြပထား​တယ်။

No Response to "ကီး​ဘုတ်ြဖင့်​စာရိုက်ထည့်​ြခင်း​ Keyboard Input"

Post a Comment