နိဒါန်း​

ဝိဇ္ဇာ (Wait Zar) မှ ြကိုဆိုနှုတ်ခွန်း​ဆက်ပါတယ်။

ဝိဇ္ဇာဟာ ြမန်မာ​ဘာသာ​စကား​ကို အဂင်္လိပ်​အသံထွက်နဲ့​ ရိုက်နိုင်တဲ့​ စာရိုက်​စနစ် (syllable-level romanised input system) ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ​ေဆာ့​ဖ်ဝဲကို အခုလိုရယူ အသံုး​ြပုတဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်။ ဝိဇ္ဇာရဲ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ထုတ် ဗား​ရှင်း​ေတွကို ရယူချင်တယ် ဆိုရင် သို့​မဟုတ် ဒီ​ပ​ေရာဂျက်​မှာ ပါဝင်​ကူညီ​လိုတယ်ဆိုရင်

http://code.google.com/p/waitzar/

မှာ ရယူ၊​ ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်။ ဝိဇ္ဇာ​​ေဆာ့​ဖ်ဝဲနဲ့​ ပတ်သက်တဲ့​ သတင်း​​အချက်​အလက်များ​နဲ့​ ​ေဆာ့​ဖ်ဝဲ Update များ​ကို အချိန်နဲ့​ တ​ေြပး​ညီ သိရှိ ရယူ​လိုတယ်​ဆိုရင် ​ေအာက်မှာ ​ေဖာ်ြပထား​တဲ့​ mailing list ကို ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်။

http://groups.google.com/group/waitzar

ဝိဇ္ဇာဟာ လူအများ​စု​ေပါင်း​ပါဝင် ​ေရး​သား​ထား​တဲ့​ ပ​ေရာဂျက် (Community Project) တစ်ခုပါ။ Open-Source ​ေဆာ့​ဖ်ဝဲြဖစ်ြပီး​ အခမဲ့​ ရယူ အသံုး​ြပုနိုင်ပါတယ်။ (အခုဖတ်ရှု​ေနတဲ့​ လမ်း​ညွှန်ဟာ Open Office မှာ ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပု ရိုက်နှိပ်ထား​တာ ြဖစ်ပါတယ်။)

No Response to "နိဒါန်း​"

Post a Comment