စကား​လံုး​တစ်လံုး​ကို ရှာ​ေဖွြခင်း​ - Finding a Word

ဝိဇ္ဇာကို သဘာဝအတိုင်း​ အသံုး​ြပုနိုင်​ေစရန် ဖန်တီး​ထား​ေသာ်လည်း​၊​ တစ်ခါတရံတွင် စာလံုး​တစ်လံုး​ကို မည်သို့​ ရိုက်ရမည်ကို မသိ​ေသာ အ​ေြခအ​ေနမျိုး​ ရှိလာနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါတွင် ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပုကာ စာလံုး​များ​ကို အလွယ်တကူ ရှာ​ေဖွနိုင်ရန် ြပုလုပ်​ေပး​ထား​ပါသည်။ ​

ေဆာင်ရွက်ပံုနည်း​လမ်း​များ​ကို ​ေအာက်တွင် ဆက်လက် ​ေဖာ်ြပထား​ပါသည်။

No Response to "စကား​လံုး​တစ်လံုး​ကို ရှာ​ေဖွြခင်း​ - Finding a Word"

Post a Comment