ဘား​ဂလစ်ြဖင့်​ စာရိုက်ထည့်​ြခင်း​ Burglish Input

ဘား​ဂလစ်ဟာ ဝိဇ္ဇာလိုပဲ အရမ်း​တူညီတဲ့​ လူြကိုက်များ​တဲ့​ စာရိုက်စနစ်တစ်ခု ြဖစ်ပါ​တယ်။ ဘား​ဂလစ်ကို ကိုစိုး​မင်း​​က ​ေရး​သား​​ခဲ့​တာပါ။ ဘား​ဂလစ်​ပ​ေရာ​ဂျက်​အတွက် ဝက်ဘ်​စာမျက်နှာဟာ

http://code.google.com/p/burglish/

လူအချို့​ဟာဘား​ဂလစ်ကို ပိုြကိုက်ြကတယ်။ ဘာ​ေြကာင့်​လဲဆို​ေတာ့​ ရိုက်လိုက်တဲ့​စာ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ကို အြဖစ်နိုင်ဆံုး​ စာရင်း​ြပုလုပ်ခန့်​မှန်း​ေပး​နိုင်လို့​ပါ။ ဥပမာ - “ko” ကို ရိုက်လိုက်တဲ့​အခါ ​ေအာက်မှာြပထား​တဲ့​ ပံုအတိုင်း​ ြမင်ရပါလိမ့်​မယ်။

"ko" အတွက် စကား​လံုး​ေတွအများ​ြကီး​ ြဖစ်တဲ့​အတွက် ​ေနာက်ထပ်စကား​လံုး​ေတွ ြကည့်​ချင်ရင် "up” arrow နဲ့​ "down” arrow နှစ်ခု ကိုသံုး​ရပါလိမ့်​မယ်။ တချို့​ စကား​လံုး​ေတွမှာ စာမျက်နှာ(စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာမှာ စကား​လံုး​ ၁ဝလံုး​စီရှိတယ်။ တကယ်လို့​ ဆယ်လံုး​ထက် ​ေကျာ်သွား​ရင် ​ေနာက်စာမျက်နှာကို ​ေရာက်သွား​လိမ့်​မယ်။) ​ေတွ အများ​ြကီး​ ရှိနိုင်တယ်။ ဒါ​ေပမဲ့​ "ko” ဆိုတဲ့​ စာလံုး​အတွက် စာမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာပဲရှိပါတယ်။ ဒုတိယစာမျက်နှာကို ြမင်ချင်ရင် "down” arrow ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။


ဘား​ဂလစ်မှာ စာရိုက်ဖို့​ "Tab” (သို့​) “Enter” keys ကိုအသံုး​ြပုပါ။ Space bar ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့​အခါ စကား​လံုး​ေတွကို တစ်ခုြပီး​တစ်ခု ​ေရွး​ေပး​လိမ့်​မယ်။ ဒီဘား​ဂလစ် စာရိုက်စနစ်ဟာ ဂျပန် ကီး​ဘုတ်စနစ်နဲ့​ သွား​တူပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး​ Tab/Enter Key /Space Bar စတဲ့​ ခလုတ်​ေတွ ​ေြပာင်း​ချင်ရင်​ေတာ့​ config ဖိုင်ကို သံုး​ြပီး​ ​ေြပာင်း​မှရပါမယ်။

ဘား​ဂလစ်မှာ သတိထား​ရမယ့်​ စည်း​မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​များ​ ရှိတယ်။ "f” လို့​ စာရိုက်လိုက်တာဟာ "်" လိုမျိုး​ ​ေပါ်လာ​ေစမှာပါ။ ဗျည်း​အက္ခရာ ၂လံုး​ဆင့်​ရန် capital letters စာလံုး​အြကီး​အက္ခရာများ​ကို အသံုး​ြပုရပါမယ်။ ဥပမာ - “KA” လို့​ စာရိုက်လိုက်တာဟာ "္က" လို ​ေပါ်​ေန​ေစပါတယ်။ ကင်း​စီး​သံုး​တဲ့​စကား​လံုး​များ​ကို ရိုက်ချင်တဲ့​အခါ "င်" ကို ဗျည်း​ေပါ် ထပ်တင်လိုက်ြခင်း​ြဖင့်​ ကင်း​စီး​ြဖစ်​ေစပါတယ်။

ဥပမာ- “အဂင်္လိပ်” လို့​ေပါ်ဖို့​ကို “in GA lait” လို့​စာရိုက်လိုက်တာမျိုး​ ဝိဇ္ဇာရဲ့​ ပံုမှန် ဝိ​ေသသလက္ခဏာများ​အား​လံုး​ (ကီး​ဘုတ်ြမှား​ခလုတ်များ​) ဟာ ဘား​ဂလစ်နဲ့​လဲ ​ေကာင်း​ေကာင်း​ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။

No Response to "ဘား​ဂလစ်ြဖင့်​ စာရိုက်ထည့်​ြခင်း​ Burglish Input"

Post a Comment