အ​ေြခခံ အသံုး​ြပုပံု Basic Usage

ဒီအပိုင်း​မှာ​ေတာ့​ ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပုနည်း​များ​ကို ​ေဖာ်ြပ​ေပး​​သွား​မှာပါ။ ဒီအသံုး​ြပုနည်း​ေတွ​ကို ဖတ်ြပီး​​တဲ့​ေနာက်မှာ သင့်​အ​ေနနဲ့​ အီး​ေမး​လ်များ​၊​ဘ​ေလာ့​​ခ်များ​မှာ ြမန်မာ​ဘာသာ​နဲ့​ရိုက်နှိပ်​အသံုး​ြပုနိုင်ပါလိမ့်​မယ်။

အား​လံုး​ကို ​ေလ့​လာချင်တယ် ဆိုရင်​ေတာ့​ အပိုင်း​ - ၄ စာလံုး​ရှာ​ေဖွြခင်း​ နဲ့​ အပိုင်း​ - ၅ ​ေရွး​ချယ်စရာများ​ ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့​ အား​လံုး​ကို အမှန်တကယ် ​ေလ့​လာချင်တယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ Wait Zar Hacker's Guide ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။

စတင် အသံုး​ြပုနိုင်ဖို့​အတွက် ဝိဇ္ဇာ​ေနာက်ဆံုး​ဗား​ရှင်း​ကို Download ရယူလိုက်ပါ။ ပရိုဂရမ်ကို အလုပ်လုပ်ခိုင်း​ဖို့​ အတွက် နည်း​လမ်း​နှစ်မျိုး​ကို သံုး​နိုင်ပါတယ်။

● Recommended mode: ဝိဇ္ဇာ zip ဖိုင်ကို directory တစ်ခုထဲသို့​ ြဖည်ချပါ။ ရလာတဲ့​ ဖိုင်​ေတွထဲက WaitZar.exe ကို click လုပ်ပါ။

● Simple mode: ဝိဇ္ဇာ zip ဖိုင်ကို မြဖည်​ေတာ့​ဘဲ WaitZar.exe ဖိုင်ကို တိုက်ရိုက် click လုပ်ပါ။ (ဒီနည်း​ကို သံုး​ခဲ့​ရင်​ေတာ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ထည့်​သွင်း​ထား​တဲ့​ အဂင်္ါရပ် (Features) ​ေတွကိုအသံုး​ြပုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး​။)

ဘယ်နည်း​ကိုပဲသံုး​သံုး​ WaitZar.exe ကို click လုပ်ြပီး​တဲ့​ေနာက် status bar မှာ အြဖူ​ေရာင် “!” ​ေလး​ေပါ်လာတာကို ြမင်ရပါလိမ့်​မယ်။ အဲဒီ အ​ေနအထား​က​ေန “ENG” ဆိုတဲ့​အ​ေနအထား​ ​ေြပာင်း​သွား​တဲ့​အထိ ​ေစာင့်​ပါ။ “ENG” လို့​ ​ေြပာင်း​သွား​ြပီဆိုရင်​ေတာ့​ ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပု နိုင်ပါြပီ။

No Response to "အ​ေြခခံ အသံုး​ြပုပံု Basic Usage"

Post a Comment