ဧရာ Ayar

Ayar ကီး​ဘုတ်စနစ်ဟာ ကီး​ဘုတ်စနစ်အသစ် ြဖစ်တယ်။ သူ့​ရဲ့​ ကီး​ဘုတ်ခလုတ်အ​ေနအထား​ဟာ myWin 2.2 နဲ့​ နဲနဲပါး​ပါး​ ​ေြပာင်း​လဲထား​တာကလွဲလို့​ အလွန်တူပါတယ်။ ကီး​ဘုတ်ခလုတ်​ေနရာ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ကိုလဲ ​ေရွ့​ထား​ ပါတယ်။ ဗျည်း​အက္ခရာကို မရိုက်ခင် ​ေရှ့​ဆက်သရအက္ခရာများ​ကို အရင် ရိုက်ရပါမယ်။

​ေအာက်တွင် ဧရာ အတွက် ကီး​ဘုတ်ခလုတ်အ​ေနအထား​ြပ ရုပ်ပံု ကို ​ေဖာ်ြပထား​ပါတယ်။ မှတ်ထား​ရမည်မှာ ဧရာ ကီး​ဘုတ်စနစ် ပ​ေရာဂျက်ကို ကိုယ်ပိုင်စာလံုး​ေဖာင့်​စနစ်(own encoding)နဲ့​ ထုတ်ထား​တာမို့​ စံသတ်မှတ်ထား​တဲ့​ ယူနီကုတ်​ေဖာင့်​(standard unicode font)​ေတွနဲ့​ အနည်း​ငယ် ကွာဟပါတယ်။

ဧရာ အတွက်စာရိုက်သည့်​ အစီအစဉ်မှာ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ြဖစ်တယ်။

​ေ+ ြ+ က + င် +ျ +ာ +း​

ဧရာ၏ စိတ်ဝင်စား​ဖွယ် ဝိ​ေသသလက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ အဂင်္လိပ်စာလံုး​ကို ယာယီ ြပန်​ေြပာင်း​ဖို့​ "-” ကို သံုး​၍ ရနိုင်ြခင်း​ြဖစ်တယ်။ ဥပမာ- “Hello!” ဆိုတဲ့​ အဂင်္လိပ်စာလံုး​ေပါ်ဖို့​ကို "-Hello!-” လို့​ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ြမန်မာစာရိုက်​ေနတဲ့​ြကား​ထဲမှာ အ​ေနှာင့်​အယှက်မြဖစ်​ေစပဲ အဂင်္လိပ်စာ​ေတွကို ညှပ်ညှပ်ြပီး​ သံုး​ချင်တဲ့​အခါမျိုး​မှာ အလွန် အသံုး​ဝင်ပါတယ်။
No Response to "ဧရာ Ayar"

Post a Comment