ြပဿနာများ​ ​ေြဖရှင်း​ရာတွင် ​ေမး​ေလ့​ရှိသည့်​ ​ေမး​ခွန်း​နှင့်​ အ​ေြဖများ​ Troubleshooting FAQ

ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပုသူအချို့​ ြကံု​ေတွ့​ရသည့်​ ြပဿနာအချို့​နှင့်​ အ​ေြဖများ​ကို ​ေအာက်တွင် ​ေဖာ်ြပထား​ပါသည်။

​ေမး​ : Google Talk ြဖင့်​ စာရိုက်သည့်​အခါ ​ေလး​ေထာင့်​ကွက်များ​ကိုသာ ြမင်ရသည်။
​ေြဖ : Google Talk တွင် font ​ေရွး​ထား​ြခင်း​ ရှိမရှိ ​ေသချာ​ေအာင် “Settings” ထဲရှိ “Choose Font” တွင် စစ်​ေဆး​ပါ။ အကယ်၍ ြပဿနာ ​ေြပလည်မှု မရှိ​ေသး​လျှင် သင်လက်ရှိသံုး​ေနသည့်​ ကီး​ဘုတ်မှာ English (US keyboard layout) ြဖစ်မြဖစ် ြပန်စစ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုအ​ေနြဖင့်​ - တရုတ်ဘာသာလက်ကွက် (Chinese​ေပသကအ) ကို အသံုး​ြပု​ေနချိန်တွင် ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပုရန်မလွယ်ကူ​ေြကာင်း​နှင့်​ မူလအတိုင်း​ English သို့​ ြပန်​ေြပာင်း​ အသံုး​ြပု​ေတာ့​မှ အဆင်​ေြပသွား​ေြကာင်း​ အသံုး​ြပုဖူး​သူတစ်​ေယာက်က သူ၏အ​ေတွ့​အြကံုကို ​ေြပာခဲ့​ဖူး​ပါသည်။

​ေမး​ : စာလံုး​တစ်လံုး​ကို ရိုက်သည့်​အခါ အချို့​အစိတ်အပိုင်း​များ​ကို အလွယ်တကူ ြပန်ဖျက်၍ မရပါ။
​ေြဖ : ဤြပဿနာမှာ အသတ် “—” ပါရှိသည့်​ စကား​လံုး​များ​ ရိုက်အြပီး​ “backspace” ခလုတ်ကို ြပန်နှိပ်သည့်​ အခါတွင် မြကာခဏ ြဖစ်တတ်သည်။ တခါတရံတွင် အသတ်သည် cursor ၏​ေနာက်တွင် ​ေရာက်​ေနတတ်သြဖင့်​ right arrow key ကိုသံုး​ကာ cursor ကို ​ေနရာ​ေရွှ့​ြပီး​ “backspace” ခလုတ်ကို ြပန်နှိပ် နိုင်သည်။ ြမန်မာစကား​လံုး​များ​ကို အြပည့်​အဝ ​ေကာင်း​စွာ အ​ေထာက်အပံ့​မြပုနိုင်သည့်​ပရိုဂရမ်များ​တွင် ြကံု​ေနရသည့်​ ြပဿနာတစ်ခုလည်း​ ြဖစ်ပါသည်။

​ေမး​ : ဝိဇ္ဇာကို Open Office တွင် အသံုး​ြပု၍ မရပါ။
​ေြဖ : ဝင်း​ဒိုး​တွင် အသံုး​ြပုနိုင်သည့်​ Open Office အ​ေစာပိုင်း​ဗား​ရှင်း​များ​တွင် ြမန်မာစာလံုး​များ​ကို အလိုအ​ေလျာက် သိရှိနိုင်ြခင်း​ မရှိ​ေပ။ ဥပမာ - အချို့​အသံုး​ြပုသူများ​အ​ေနြဖင့်​ Zawgyi-One ကို​ေရွး​ချယ်ထား​ေသာ်လည်း​ Tahoma သို့​ ြပန်​ေြပာင်း​သွား​ြခင်း​မျိုး​ ြဖစ်တတ်သည်။ ​ေနာက်ထပ် ြကံုရတတ်သည့်​ အြကီး​မား​ဆံုး​ ြပဿနာတစ်ခုမှာ ြမန်မာစာလံုး​ များ​ကို မြမင်ရ​ေအာင် ကွယ်​ေဖျာက်ပစ်ြခင်း​ ြဖစ်သည်။ ဤြပဿနာကို ​ေြပလည်​ေစရန်အတွက် ပထမဆံုး​စာ​ေြကာင်း​ကို ရိုက်ြပီး​သည်နှင့်​ စာတန်း​တစ်ခုလံုး​ကို “Ctrl+A” ြဖင့်​ ​ေရွး​ချယ်ြပီး​ Font ကို Zawgyi-One သို့​ေြပာင်း​လဲပါ။ ထို့​ေနာက်တွင် Font ထပ်​ေြပာင်း​ရန် မလိုအပ်​ေတာ့​ဘဲ ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပုနိုင်မည် ြဖစ်သည်။

​ေမး​ : MSN နှင့်​ webcam ကို အသံုး​ြပု​ေနချိန်တွင် ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​မြပုနိုင် ြဖစ်​ေနသည်။ ကူညီပါ။
​ေြဖ : ဝိဇ္ဇာ၏ အချို့​အပိုင်း​များ​ (အထူး​သြဖင့်​ System Tray icon)သည် အလွန်​ေလး​သည့်​ စနစ်များ​ (heavily-loaded systems)​ေြကာင့်​ တြဖည်း​ြဖည်း​ ​ေနှး​လာတတ်သည်။ သာမန်အား​ြဖင့်​ ဤအ​ေြခအ​ေနမျိုး​ကို ြကံုရခဲသည်။ သို့​ေသာ် သင့်​အ​ေနြဖင့်​ စာရိုက်ရာတွင် ​ေနှး​ေကွး​ေလး​လံလာြခင်း​မျိုး​ကို ြကံုလာရပါက မိမိသံုး​ေနသည့်​ ကွန်ပျူတာတွင် လံု​ေလာက်သည့်​ virtual memory ရှိမရှိ စစ်​ေဆး​ြခင်း​၊​ ဗိုင်း​ရပ်စ် ရှာ​ေဖွစစ်​ေဆး​ြခင်း​များ​ ြပုလုပ်သင့်​သည်။ ထို့​ြပင် ဝိဇ္ဇာဝင်း​ဒိုး​ကို ​ေနရာ​ေရွ့​ေြပာင်း​ကာ webcam windows နှင့်​လွတ်​ေနသည့်​ အြခား​ေနရာတွင် ထား​ရှိသင့်​သည်။

​ေမး​ : Win Innwa သို့​မဟုတ် အြခား​ encoding စနစ်များ​တွင် (အချို့​ေသာ စကား​လံုး​များ​) အဆင်​ေြပစွာ မြမင်ရ ြဖစ်​ေနသည်။
​ေြဖ : ဝိဇ္ဇာမှ အ​ေထာက်အပံ့​ြပုထား​သည့်​ output encoding စနစ်များ​တွင် outputအသီး​သီး​ကို လက်ြဖင့်​ စစ်​ေဆး​ြခင်း​ (hand-checked) ြပုလုပ်ထား​ပါသည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ အ​ေစာပိုင်း​ကာလUnicode ဗား​ရှင်း​များ​တွင် ရှိခဲ့​သည့်​ Encoding rules များ​နှင့်​ ကွဲလွဲချက်အနည်း​ငယ် ရှိနိုင်သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ အ​ေစာပိုင်း​ကာလ Unicode ဗား​ရှင်း​များ​တွင် ြမန်မာစာလံုး​များ​ကို ​ေကာင်း​စွာ ပံု​ေဖာ်ြပသ နိုင်ြခင်း​မရှိပါ။ သင့်​အ​ေနြဖင့်​ ​ေနာက်ဆံုး​ထုတ်ထား​သည့်​ Font များ​ကိုသာ သက်ဆိုင်ရာ Developer ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ရယူအသံုး​ြပုသင့်​သည်။ ​ေနာက်ဆံုး​တစ်ချက် အ​ေနြဖင့်​ မည်သည့်​ စကား​လံုး​များ​တွင် မဆို ​ေကာင်း​စွာ မြမင်မ​ေတွ့​ရသည့်​ အ​ေြခအ​ေနမျိုး​ ြကံုလာရနိုင်သည်။ အကယ်၍ အဆင်မ​ေြပမှု တစ်ခုခု၊​ ြပဿနာ တစ်ခုခု ြကံုလာရပါက ​ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် အသိ​ေပး​နိုင်ပါသည်။

http://code.google.com/p/waitzar/issues/entry

No Response to "ြပဿနာများ​ ​ေြဖရှင်း​ရာတွင် ​ေမး​ေလ့​ရှိသည့်​ ​ေမး​ခွန်း​နှင့်​ အ​ေြဖများ​ Troubleshooting FAQ"

Post a Comment