​ေနာက်ဆက်တွဲ က- လိုင်စင် Appendix A: License

ဝိဇ္ဇာကို Apache License 2.0 လိုင်စင်ြဖင့်​ အသံုး​ြပုခွင့်​ ​ေပး​ထား​ပါသည်။ ဝိဇ္ဇာတွင် အသံုး​ြပုထား​သည့်​ အရာများ​ အား​လံုး​သည်လည်း​ open source များ​ြဖစ်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက​ေအာက်ပါဖိုင်များ​တွင် ​ေလ့​လာနိုင်ပါသည်။
http://waitzar.googlecode.com/svn/trunk/LICENSE
http://waitzar.googlecode.com/svn/trunk/NOTICE
http://waitzar.googlecode.com/svn/trunk/THANKS
ဤလမ်း​ညွှန်၏ပထမစာမျက်နှာတွင် သံုး​ထား​သည့်​ လိုဂိုမှာ ကိုထူး​ေတဇာ၏ မူပိုင်ြဖစ်ြပီး​ Creative Commons (Attribution, Share-Alike) လိုင်စင်ြဖင့်​အသံုး​ြပု နိုင်ပါသည်။ ဝိဇ္ဇာပ​ေရာဂျက်တွင် ဝိုင်း​ဝန်း​ ​ေဆာင်ရွက်ကူညီ ပံ့​ပိုး​သူများ​ အား​လံုး​ကိုလည်း​ ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါသည်။
ပို၍ အ​ေရး​ြကီး​သည့်​အချက်မှာ အသံုး​ြပုသူများ​အ​ေနြဖင့်​ ဝိဇ္ဇာစနစ်အား​ ပိုမို တိုး​တက်​ေကာင်း​မွန် ​ေအာင်ြပုလုပ်ရာတွင် လူတိုင်း​ အလွယ်တကူ ပါဝင်​ေဆာင်ရွက် နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်​ ဝိဇ္ဇာကို Open Source ြပုလုပ်ထား​ြခင်း​ ြဖစ်ပါသည်။ ဤပရိုဂရမ်ကို အသံုး​ြပုရင်း​ ရရှိလာသည့်​ အ​ေတွ့​အြကံုများ​၊​ အြကံုြပုချက်များ​၊​ သို့​မဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး​ ထုတ်လုပ် ထား​သည့်​ ြမန်မာစာလံုး​များ​ သို့​မဟုတ် လက်ကွက်များ​ စသည်တို့​ကို ကျွန်​ေတာ်တို့​အ​ေနြဖင့်​ သိရှိလိုပါသည်။ help@waitzar.com သို့​ အီး​ေမး​လ် ​ေပး​ပို့​၍ ြဖစ်​ေစ သို့​မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ Contact us စာမျက်နှာမှ တဆင့်​ြဖစ်​ေစ ဝိဇ္ဇာပ​ေရာဂျက်သို့​ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါသည်။

No Response to "​ေနာက်ဆက်တွဲ က- လိုင်စင် Appendix A: License"

Post a Comment