အြပင်အဆင်များ​ - Settings

ဝိဇ္ဇာကို သင့်​လိုအပ်ချက်များ​နှင့်​ ကိုက်ညီစွာ အသံုး​ြပုနိုင်​ေစရန် စိတ်တိုင်း​ကျ ြပင်ဆင်နိုင်သည်။ ဥပမာ - ပရိုဂရမ်မာ အများ​စုသည် စာ​ေြကာင်း​များ​ကို ​ေရွး​ချယ်ရန် အတွက် “Ctrl+Shift” ခလုတ်တွဲကို အသံုး​ြပုြကသည်။ ထိုသူများ​ အ​ေနြဖင့်​ Language Hot Key ကို “Alt+Shift” ဟု ​ေြပာင်း​လဲ ြပင်ဆင်လိုြကမည် ြဖစ်သည်။

ဂျပန်ဘာသာစကား​ကို အသံုး​ြပု ရိုက်နှိပ်​ေနသူများ​ အ​ေနြဖင့်​ (“Ctrl+Space” စသည့်​) အြခား​ ခလုတ်တွဲ တစ်ခုခုကို ​ေြပာင်း​လဲ အသံုး​ြပု​ေကာင်း​ ြပုြကမည် ြဖစ်သည်။ ဝိဇ္ဇာကို အသံုး​ြပု ​ေနသူများ​ အ​ေနြဖင့်​ ထိုသို့​ စိတ်တိုင်း​ကျ ြပင်ဆင် အသံုး​ြပုခွင့်​ကို အလွန်​ေကာင်း​မွန်စွာ ရရှိထား​ြပီး​ ြဖစ်ပါသည်။ ဤအပိုင်း​တွင် အဆိုပါ အ​ေြကာင်း​အရာ အ​ေသး​စိတ်ကို ​ေလ့​လာနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

ဝိဇ္ဇာကို စိတ်တိုင်း​ကျ ြပင်ဆင် အသံုး​ြပုလိုပါက ပထမဆံုး​ WaitZar.exe ကို Directory တစ်ခုထဲသို့​ ြဖည်ထဲ့​ (Unzip) လုပ်ရပါမည်။ ထိုသို့​ မြဖည်ဘဲ WaitZar.exe ကို zip ဖိုင်အတွင်း​မှ တိုက်ရိုက် အသံုး​ြပုမည်ဆိုလျှင် စိတ်တိုင်း​ကျ ြပင်ဆင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့​ြပင် config directory နှင့်​ waitzar.userwords.txt တို့​ကိုလည်း​ unzip လုပ်ရပါမည်။

No Response to "အြပင်အဆင်များ​ - Settings"

Post a Comment