မိုင်ဝင်း​ ၂.၂ myWin 2.2

မိုင်ဝင်း​ကီး​ဘုတ်ခလုတ်အ​ေနအထား​ကို သံလွင်​ေဆာ့​ဖ်(ThanLwinSoft.org) မှ ထုတ်လုပ် ​ေရး​သား​ထား​ြခင်း​ ြဖစ်ပါတယ်။

ဘယ်ြမန်မာအက္ခရာကိုမဆို ရိုက်လို့​ရ​ေအာင် လုပ်ထား​ပါတယ်။ ယူနီကုတ် စနစ် အတိုင်း​ (ကင်း​စီး​ရိုက်တာကလွဲလို့​) အက္ခရာ ​ေတွကို ရိုက်ဖို့​ လိုပါတယ်။ အက္ခရာတစ်လံုး​ကို ထပ်မယ်ဆိုရင် ပထမဆံုး​ ထပ်ချင်တဲ့​ အက္ခရာကို အရင် စာရိုက်လိုက်ပါ။ ပါဉ်ဆင့်​ရိုက်ကီး​ဘုတ်ခလုတ်ြဖစ်တဲ့​ လြခမ်း​ေကွး​ပံုစံသ​ေကင်္တ(Tilde)ခလုတ် "~" ကို နှိပ်လိုက်ပါ။

​ေအာက်တွင် မိုင်ဝင်း​ ၂.၂ အတွက် ကီး​ဘုတ်ခလုတ်အ​ေနအထား​ပံုစံကို ​ေဖာ်ြပထား​ ပါတယ်။ မှတ်ထား​ရမည်မှာ တချို့​ အဂင်္လိပ်အက္ခရာများ​(ဥပမာ- “%” နဲ့​ "+” စတဲ့​ စာလံုး​ေတွကို ​ေဖျာက်ထား​ပါတယ်။ ပုဒ်ထီး​ "၊​"၊​ ပုဒ်မ "။” နဲ့​ "၎င်း" စတဲ့​ အက္ခရာ​ေတွလဲ​ေဖျာက်ထား​ပါတယ်။


မိုင်ဝင်း​ ၂.၂အတွက်စာရိုက်သည့်​ အစီအစဉ်မှာ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ြဖစ်တယ်။

ေ + က + ြ + + --င်္ + ျ + ာ + း​

No Response to "မိုင်ဝင်း​ ၂.၂ myWin 2.2"

Post a Comment