အြမန်သံုး​ ခလုတ်ကို ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​- Changing the Hotkey

ဝိဇ္ဇာကို စတင်ပါ။ ထို့​ေနာက် ရှိ ဝိဇ္ဇာ icon ကို နှိပ်ပါ။ “Settings” ကို ​ေရွး​ပါက စိတ်တိုင်း​ကျ ြပင်ဆင်မှုများ​ ြပုလုပ်နိုင်သည့်​ configuation window တစ်ခုကို ြမင်ရပါမည်။


“Language Hotkey” ​ေဘး​ရှိ drop-down lists နှစ်ခုကို သံုး​ြပီး​ hotkey ကို ​ေြပာင်း​လဲ နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ - hotkey ကို Alt+Shift+M သို့​ ​ေြပာင်း​လိုပါက “Alt+Shift” ကို ဗယ်ဘက်မှ ​ေရွး​ြပီး​ “M” ကို ညာဘက်မှ ​ေရွး​ရပါမည်။

Ok ကိုနှိပ်ပါ။ ​ေနာက်တစ်ခါ ဝိဇ္ဇာကို ြပန်ဖွင့်​သည့်​ အချိန်တွင် hotkey မှာ ​ေြပာင်း​လဲြပီး​ ြဖစ်​ေနလိမ့်​မည်။


အချို့​ေသာ ခလုတ်တွဲများ​ကို အသံုး​ြပု၍မရ​ေြကာင်း​ သိထား​ဖို့​ လိုသည်။ အကယ်၍ အသံုး​ြပုခွင့်​ မရှိသည့်​ hotkey တစ်ခုကို ​ေရွး​မိပါက settings dialog ထဲတွင် အနီ​ေရာင် ြဖင့်​ ​ေဖာ်ြပထား​သည့်​ သတိ​ေပး​ချက်စာသား​ (Red warning message) တစ်ခုကို ြမင်ရမည်။

No Response to "အြမန်သံုး​ ခလုတ်ကို ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​- Changing the Hotkey"

Post a Comment