ပုံေသ အြပင်အဆင်များကုိေြပာင်းလဲြခင်း

ကျန်ရှိသည့်​ Settings များ​အား​လံုး​မှာ ဝိဇ္ဇာ၏ default setting များ​နှင့်​ သက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာ - သင့်​အ​ေနြဖင့်​ “ြမန်မာစာ” အတွက် “Default Output Encoding” ကို “Zawgyi-One” ဟု ​ေြပာင်း​နိုင်သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ​ေနာက်တစ်ြကိမ် ဝိဇ္ဇာကို ြပန်ဖွင့်​သည့်​အခါ ရိုက်နှိပ်သည့်​ စာလံုး​များ​ကို ​ေဇာ်ဂျီစာလံုး​ (Zawgyi-encoded text) များ​အြဖစ် ထုတ်​ေပး​မည် ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ setting တစ်ခုခုကို နား​မလည်ပါက ​ေဘး​ရှိ ​ေမး​ခွန်း​အမှတ်အသား​ (?) ကို နှိပ်ြကည့်​ နိုင်ပါသည်။ထို့​ြပင် သာမန်အြပင်အဆင်များ​ အား​လံုး​တွင် default ကို ​ေနာက်ဆံုး​ အသံုး​ြပုခဲ့​သည့်​ အ​ေြခအ​ေန (Last Used) အြဖစ် ​ေြပာင်း​နိုင်သည်။ ထိုသို့​ ြပုလုပ်ပါက ပရိုဂရမ်က သင်​ေနာက်ဆံုး​ အသံုး​ြပုခဲ့​သည့်​ - ဘာသာစကား​၊​ စာရိုက်သွင်း​စနစ် သို့​ စာစီစနစ် (language, input method, or encoding) - တို့​ကို မှတ်သား​ထား​မည် ြဖစ်သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ​ေနာက်တစ်ြကိမ် ပရိုဂရမ်ကို ြပန်စတင်သည့်​အခါ ထိုသို့​ မှတ်သား​ထား​သည့်​အတိုင်း​ ြပန်သံုး​နိုင်မည်။ အကယ်၍ သင့်​အ​ေနြဖင့်​ Input Methods များ​စွာကို စမ်း​သပ်​ေနချိန် ြဖစ်ပါက ဤနည်း​ကို ​ေရွး​ချယ်ြခင်း​မှာ အ​ေကာင်း​ဆံုး​ ြဖစ်သည်။

အကယ်၍ မည်သည့်​ ​ေရွး​ချယ်မှု အတွက်ကိုြဖစ်​ေစ ၎င်း၏ default value အြဖစ် ြပန်ရလိုပါက N/A ကို ​ေရွး​ြပီး​ “Ok” ကို နှိပ်ရမည် ြဖစ်သည်။

No Response to "ပုံေသ အြပင်အဆင်များကုိေြပာင်းလဲြခင်း"

Post a Comment