ကိုယ်ပိုင် စကား​လံုး​များ​ ထည့်​သွင်း​ြခင်း​ - Adding Your Own Words

အကယ်၍ ဝိဇ္ဇာမှ မသိရှိ​ေသး​သည့်​ စကား​လံုး​တစ်လံုး​ကို ရိုက်နှိပ်ရန် လိုအပ်လာပါက WaitZar.exe နှင့်​ directory တစ်ခု ထဲတွင် ပါရှိသည့်​ waitzar.userwords.txt ဖိုင်ကို ြပင်ဆင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ထိုဖိုင်ကို ရှာမ​ေတွ့​ပါက ​ေအာက်ပါအင်တာနက်လိပ်စာမှ ရယူနိုင်ပါသည်။
http://waitzar.googlecode.com/svn/trunk/win32_source/waitzar.userwords.txt

ထိုဖိုင်ကို ြပင်မည်ဆိုပါက UTF-8 encoding ကိုအ​ေထာက်အပံ့​ေပး​သည့်​ Notepad ကဲ့​သို့​ေသာ ပရိုဂရမ်မျိုး​ကို သံုး​ရပါမည်။ Wordpad ကို မသံုး​ပါနှင့်​။ အကယ်၍ သံုး​မိပါက ကျွန်​ေတာ်တို့​၏ ြမန်မာစာလံုး​များ​အား​လံုး​ “????” များ​အြဖစ်သို့​ ​ေြပာင်း​လဲသွား​လိမ့်​မည်။ သင့်​အ​ေနြဖင့်​ unicode စာလံုး​များ​ကိုလည်း​ ​ေကာင်း​စွာ​ေဖာ်ြပ​ေပး​နိုင်သည့်​ text editor ​ေကာင်း​ေကာင်း​ကို အသံုး​ြပုလိုပါက Notepad++ ကိုသံုး​ြကည့်​သင့်​ပါသည်။ ဤပရိုဂရမ်ကို ​ေအာက်ပါ​ေနရာမှ အခမဲ့​ ရယူ အသံုး​ြပုနိုင်ပါသည်။
http://notepad-plus-plus.org/
waitzar.userwords.txt အတွင်း​ ကိုယ်ပိုင် စကား​လံုး​များ​ထည့်​သွင်း​သည့်​အခါ ​ေအာက်ပါ ပံုစံြဖင့်​ ရိုက်ရပါမည်။

myanmar = roman

… ဤတွင် “myanmar” မှာြမန်မာလို စာလံုး​တစ်ခုခုြဖစ်ြပီး​ “roman” မှာ ထိုစာလံုး​၏ အဂင်္လိပ်လို အသံထွက် ြဖစ်သည်။ “roman” ထဲတွင် အဂင်္လိပ်စာလံုး​ အ​ေသး​များ​သာ ပါရှိရမည်။ ထို့​ြပင် “myanmar” ကိုလည်း​ Zawgyi-One စာလံုး​ြဖင့်​ အသံုး​ြပု ရိုက်နှိပ်ရမည်။ (ဤအချက်ကို ​ေနာင်ထွက်မည့်​ version 1.9 တွင် Unicode သို့​ ​ေြပာင်း​လဲနိုင်မည်ဟု ​ေမျှာ်လင့်​ပါသည်။)
ဥပမာ- အကယ်၍ သင်က “အ” စာလံုး​ကို “a” ဟုမ​ေရး​ဘဲ “ah” ဟူ၍ ထည့်​သွင်း​လိုပါက ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ ​ေရး​ရပါမည်။ (​ေအာက်ပါစာ​ေြကာင်း​ကို ြမင်နိုင်ရန် သင့်​ထံတွင် Zawgyi-One font ထည့်​သွင်း​ထား​ရပါမည်။)

အ = ah

သင့်​အ​ေနြဖင့်​ shortcut များ​ကိုလည်း​ ထည့်​နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - “ဗိုက်ဆာတယ်” ကိုထည့်​လိုပါက ပံုမှန်အား​ြဖင့်​ “vite” “ssar” “tal” ဟုရိုက်ရမည် ြဖစ်သည်။ သို့​ေသာ် ဤစကား​စုမှာ အသံုး​များ​သည့်​ စကား​စု ြဖစ်သည့်​ အား​ေလျာ်စွာ dictionary အတွင်း​သို့​ ​ေအာက်ပါအတိုင်း​လည်း​ ထည့်​သွင်း​ ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။

ဗိုက်ဆာတယ် = vitessartal

ထိုမျှသာမက ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ပင်လျှင် ရိုက်နိုင်ပါ​ေသး​သည်။

ဗိုက်ဆာတယ် = hungry
အကယ်၍ ဝိဇ္ဇာတွင် မပါရှိ​ေသး​သည့်​ စကား​လံုး​အသစ်များ​ကို ထည့်​သွင်း​လိုပါက ​ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် ​ေပး​ပို့​နိုင်ပါသည်။
http://code.google.com/p/waitzar/issues/list

… လက်ခံရှိသည့်​ စကား​လံုး​အသစ်များ​ကို ​ေနာင်ထွက်လာမည့်​ ဗား​ရှင်း​များ​တွင် ​ေပါင်း​စည်း​ ထည့်​သွင်း​ေပး​သွား​မည် ြဖစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့​သို့​ ကူညီ​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​ကိုလည်း​ ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါသည်။

No Response to "ကိုယ်ပိုင် စကား​လံုး​များ​ ထည့်​သွင်း​ြခင်း​ - Adding Your Own Words"

Post a Comment